آقای بار و کسب و کارها

سلام آقای بار همان باربری قدیمی خیابان شوش است که همچون ققنوسی از خاکستر خویش سربرآورده تا با استفاده از سالها تجربه، اینبار اما در قامت یک جوان تنومند راههای نوین و به روز را در خدمت رسانی خود منظور نموده است. در عصر ارتباطات، دیگر صاحبان تجارت و کسب…

مطالعه بیشتر

آقای بار چگونه شکل گرفت

دو سسال پیش بود که تعدادی از مدیران ارشد باربری های بزرگ خیابان شو‌ش گرد آمدند تا به کاستی ها و نقاط ضعف این صنف بپردازند و وقتی جزئیات خدمات سامانه های خارجی همچون DHL را موشکافانه بررسی کردند متوجه شدند اشکالات از کاستی و ضعف بسیار فراتر است و…

مطالعه بیشتر