آقای بار چگونه شکل گرفت

دو سسال پیش بود که تعدادی از مدیران ارشد باربری های بزرگ خیابان شو‌ش گرد آمدند تا به کاستی ها و نقاط ضعف این صنف بپردازند و وقتی جزئیات خدمات سامانه های خارجی همچون DHL را موشکافانه بررسی کردند متوجه شدند اشکالات از کاستی و ضعف بسیار فراتر است و…

مطالعه بیشتر