آقای بار و کسب و کارها

سلام آقای بار همان باربری قدیمی خیابان شوش است که همچون ققنوسی از خاکستر خویش سربرآورده تا با استفاده از سالها تجربه، اینبار اما در قامت یک جوان تنومند راههای نوین و به روز را در خدمت رسانی خود منظور نموده است. در عصر ارتباطات، دیگر صاحبان تجارت و کسب…

مطالعه بیشتر